Disclaimer

Datum laatste wijziging: 1 augustus 2016

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Het doel van de website techniekcollegerotterdam.nl van Techniek College Rotterdam is om bezoekers/gebruikers te informeren over Techniek College Rotterdam en onze technische & technologische opleidingen.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ook is getracht om deze informatie actueel te houden. Dit laat echter onverlet dat aan de vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Techniek College Rotterdam staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op techniekcollegerotterdam.nl gepubliceerde informatie.

Wijzigingen en/of updates
Techniek College Rotterdam behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via techniekcollegerotterdam.nl.

Gebruik van de website
Techniek College Rotterdam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van techniekcollegerotterdam.nl.

Externe hyperlinks
Techniekcollegerotterdam.nl bevat tevens een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als (ondersteunende) informatie/presentie van de website. Techniek College Rotterdam sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die de uitgenodigde van techniekcollegerotterdam.nl lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar techniekcollegerotterdam.nl
Externe links naar pagina’s op techniekcollegerotterdam.nl zijn toegestaan mits dit de goede naam van Techniek College Rotterdam niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat Techniek College Rotterdam toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.

Privacybeleid
Techniek College Rotterdam maakt gebruik van software om bezoekers/gebruikers van techniekcollegerotterdam.nl en hun gedrag te analyseren. Dat gebeurt op basis van IP-adres (Internet Protocol address). Het doel daarvan is om de beschikbare informatie en de wijze waarop die wordt aangeboden steeds zo optimaal mogelijk te houden. De software analyseert niet wie het is en wordt uitsluitend voor het bovengenoemde doel gebruikt.

Techniek College Rotterdam gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers/gebruikers van techniekcollegerotterdam.nl. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als daar een redelijk belang mee wordt gediend. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Daarbij houdt Techniek College Rotterdam zich nauwlettend aan de eisen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Cookies
Techniekcollegerotterdam.nl maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om de gebruiker/bezoeker bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van techniekcollegerotterdam.nl.
Vrijwel alle internetbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, FireFox en Safari, bieden de gebruikers de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of om deze te weigeren.

Vastleggen en beveiliging van gegevens
Techniek College Rotterdam maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op techniekcollegerotterdam.nl zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag.

Intellectueel eigendom
Techniek College Rotterdam doet alles wat in zijn macht ligt om met de rechtmatige eigenaar van digitale tekst en afbeeldingen tot een schriftelijke overeenkomst te komen over het gebruik ervan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk, omdat een of meer van de rechtmatige eigenaars of erfgenamen van het intellectueel eigendom niet kunnen worden achterhaald. Indien de tekst of digitale objecten die door techniekcollegerotterdam.nl gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen van techniekcollegerotterdam.nl rechten van de gebruiker/bezoeker schaadt, dan kan contact worden opgenomen met info@techniekcollegerotterdam.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item, het communicatiekanaal en om welk materiaal het gaat. Indien geen andere overeenkomst bereikt kan worden, wijzigt of verwijdert Techniek College Rotterdam het materiaal in zulke gevallen. Hiervan wordt melding gemaakt in het betreffende materiaal.
Hoewel het materiaal op techniekcollegerotterdam.nl met de grootste zorg is samengesteld, aanvaarden de auteurs noch Techniek College Rotterdam aansprakelijkheid voor onvolledigheid, (druk)fouten of onnauwkeurigheden, of voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.
Techniekcollegerotterdam.nl is ontwikkeld voor educatieve en maatschappelijke doeleinden zonder winstoogmerk. Daarom wordt niet betaald voor materiaal dat wordt aangeleverd voor publicatie en verwijzing optechniekcollegerotterdam.nl. Techniek College Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van techniekcollegerotterdam.nl, of eventuele schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Auteursrecht
De teksten en afbeeldingen op techniekcollegerotterdam.nl mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van techniekcollegerotterdam.nl (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij Techniek College Rotterdam. Techniek College Rotterdam respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht de bezoeker/gebruiker van mening zijn dat de informatie op techniekcollegerotterdam.nl rechten van de bezoeker/gebruiker schaadt, dan kan contact worden opgenomen met info@techniekcollegerotterdam.nl.