Disclaimer

Disclaimer

Het doel van de website van Techniek College Rotterdam is om bezoekers te informeren over Techniek College Rotterdam en de opleidingen van Techniek College Rotterdam.

Informatie op de website

De informatie op de website van Techniek College Rotterdam is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het streven is om deze informatie actueel te houden. Techniek College Rotterdam staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op de Techniek College Rotterdam-website gepubliceerde informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen en/of updates

Techniek College Rotterdam behoudt zich het recht voor om - zonder voorafgaande waarschuwing - wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website(s) van Techniek College Rotterdam.

Gebruik van de website

Techniek College Rotterdam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de website(s) van Techniek College Rotterdam.

Externe hyperlinks

De website Techniek College Rotterdam bevat externe hyperlinks, die bedoeld zijn als (ondersteunende) informatie/presentatie van de website. Techniek College Rotterdam sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die de bezoeker van de Techniek College Rotterdam-website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar de website(s) van Techniek College Rotterdam

Externe links naar pagina’s op de website van Techniek College Rotterdam zijn toegestaan, mits dit de goede naam van Techniek College Rotterdam niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat Techniek College Rotterdam toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. De (formeel) juiste naam van Albeda is Stichting Albeda. De link naar de Nederlandse website van Albeda is: http://www.albeda.nl. De (formeel) juiste naam van Zadkine is Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine. De link naar de Nederlandse website van Zadkine is: http://www.zadkine.nl.

Privacy

Techniek College Rotterdam gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers/gebruikers van de website(s) van Techniek College Rotterdam. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als daarmee een redelijk belang wordt gediend. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Daarbij houdt Techniek College Rotterdam zich nauwlettend aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

De website van Techniek College Rotterdam maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om de gebruiker/bezoeker bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van de website(s) van Techniek College Rotterdam.

Techniek College Rotterdam gebruikt Cookiebot.com om via gangbare internetbrowsers zoals Microsoft Edge, FireFox, Chrome en Safari, gebruikers de mogelijkheid te bieden om ‘cookies’ te accepteren, aangepast toe te passen of  te weigeren.

Vastleggen en beveiliging van gegevens

Techniek College Rotterdam maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op de website van Techniek College Rotterdam, zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag.

Daarnaast wordt verwacht dat elke student de studiehandleiding kent en naleeft, waarin de gebruikersvoorwaarden van de website(s) van Techniek College Rotterdam zijn opgenomen.

Intellectueel eigendom

Techniek College Rotterdam doet alles wat in haar macht ligt om met de rechtmatige eigenaar van digitale tekst en afbeeldingen tot een schriftelijke overeenkomst te komen over het gebruik ervan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk, omdat een of meer van de rechtmatige eigenaars of erfgenamen van het intellectueel eigendom niet kunnen worden achterhaald. Indien de teksten of digitale objecten, die door Techniek College Rotterdam gepubliceerd zijn op een van haar communicatiekanalen, rechten van de gebruiker/bezoeker schaadt, dan kan daarover contact worden opgenomen met info@tcrmbo.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item, het communicatiekanaal en om welk materiaal het gaat. Indien geen andere overeenkomst bereikt kan worden, wijzigt of verwijdert Techniek College Rotterdam het materiaal. Hiervan wordt melding gemaakt in het betreffende materiaal.

Hoewel het materiaal op de website(s) van Techniek College Rotterdam met de grootste zorg is samengesteld, aanvaarden de auteurs noch Techniek College Rotterdam aansprakelijkheid voor onvolledigheid, (druk)fouten of onnauwkeurigheden, of voor de gevolgen hiervan.

De website(s) van Techniek College Rotterdam zijn ontwikkeld voor educatieve en maatschappelijke doeleinden zonder winstoogmerk. Daarom wordt niet betaald voor materiaal dat wordt aangeleverd voor publicatie en verwijzing op de websites van Techniek College Rotterdam. Techniek College Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van de website(s) van Techniek College Rotterdam, of eventuele schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Auteursrecht

De teksten en afbeeldingen op de website(s) van Techniek College Rotterdam mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de website(s) van Techniek College Rotterdam (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij Techniek College Rotterdam. Techniek College Rotterdam respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht de bezoeker/gebruiker van mening zijn dat de informatie op de website(s) van Techniek College Rotterdam rechten van de bezoeker/gebruiker schaadt, dan kan daarover contact worden opgenomen met info@tcrmbo.nl.