Privacy statement

Techniek College Rotterdam vindt de bescherming van privacy belangrijk. Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen en tegelijkertijd ons onderwijs zo persoonlijk mogelijk te maken.

Om bij Techniek College Rotterdam een opleiding te kunnen volgen zijn we verplicht (persoons)gegevens aan je te vragen die we gedurende je opleiding kunnen bijstellen of inzien. Wij houden ons daarbij aan de wetgeving hierover, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Leerplichtwet en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

Wat staat er in deze privacyverklaring?
In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze (aankomende) studenten en websitebezoekers omgaan. Deze verklaring is gebaseerd op de Europese privacywet (AVG). Naast deze privacywet zijn er binnen Techniek College Rotterdam nog andere reglementen van toepassing op het gebied van privacy. Omdat Techniek College Rotterdam een samenwerkingscollege is van Albeda en Zadkine, gelden er verschillende reglementen. Welk reglement voor jou geldt is dus afhankelijk van jouw inschrijving, dit vind je op je Onderwijs Overeenkomst (OOK) die je ontvangen hebt bij je inschrijving. Hieronder vind je deze reglementen van Albeda en Zadkine.

Albeda
Privacyreglement Studenten Albeda
Privacyreglement Personeel Albeda
Gedragscode Gebruik Internet-, e-mail- en (mobiele) telefoonfaciliteiten Albeda

Zadkine
Privacyreglement deelnemers Zadkine
Privacyreglement voor Medewerkers Zadkine
Gedragscode Medewerkers voor computer en internetgebruik
Reglement social media voor medewerkers en deelnemers

Techniek College Rotterdam zal de privacyverklaring om de zoveel tijd updaten. Wij raden iedereen dan ook aan om onze website met enige regelmaat te bezoeken, voor de meest actuele versie van deze privacyverklaring. Deze versie is aangepast op 5 maart 2019

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Techniek College Rotterdam verwerkt persoonsgegevens om haar verplichtingen als onderwijsinstelling na te komen. Zo hebben wij bijvoorbeeld gegevens nodig om je aan te melden als student op onze school, om de studievoortgang bij te houden, je te begeleiden en om je in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplichtambtenaren.

Andere gegevens zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, dan kun je de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.
Hieronder leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze (aankomende) studenten en websitebezoekers omgaan.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van jouzelf hebben gekregen. Sommige gegevens krijgen wij van anderen, zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling waarbij jij eerder ingeschreven stond. Als je weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om je als student in te kunnen schrijven bij Techniek College Rotterdam. Van onze (aankomende) studenten verwerken wij de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortedatum en geslacht;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • burgerservicenummer;
 • ouders of voogd;
 • adresgegevens;
 • gegevens over je vooropleiding;
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • studentnummer;
 • gegevens over je opleiding(en) binnen Techniek College Rotterdam, klas, lesgroepen, stage-/leerbedrijf en leerjaar;
 • gegevens over studievoortgang, waaronder trajectvoortgang, begeleiding, aanwezigheidsregistratie, examinering;
 • gegevens voor de organisatie van jouw onderwijs, zoals roosters, boekenlijsten etc;
 • financiële gegevens, zoals jouw bankrekeningnummer en de rekeningen die we verstuurd hebben;
 • jouw pasfoto, bijvoorbeeld voor de Techniek College Rotterdam-pas;
 • gegevens over welke docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleider/ trajectbegeleider betrokken zijn bij jou en jouw studieloopbaan.

Op jouw eigen verzoek en met jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van jou. Dit beperkt zich tot gegevens die nodig zijn om:

 1. In noodgevallen goed te kunnen handelen. Heb je bijvoorbeeld epilepsie, dan kunnen wij in noodsituaties op de juiste manier handelen.
 2. Jou de zorg te kunnen bieden die je nodig hebt om succesvol je opleiding te doorlopen. Als je bijvoorbeeld dyslexie hebt, kunnen wij je extra taalondersteuning geven.
 3. Jou een eerlijke kans te geven om je examens te behalen: afhankelijk van jouw beperking en het type examen heb je recht op extra faciliteiten (bijvoorbeeld extra examentijd).

Techniek College Rotterdam zal je echter nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met de gegevens van jou?
Wij verwerken niet meer persoonsgegevens van jou dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Daarbij zullen we jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze privacyverklaring noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van jou te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, samenwerkingsverbanden en de accountant.

Wij kunnen andere organisaties vragen om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om studenten in de les te ondersteunen, een administratiesysteem of een roosterprogramma. Soms worden de gegevens niet op ons eigen netwerk, maar bij een andere organisatie opgeslagen. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Techniek College Rotterdam. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen de gegevens van jou niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij je gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Je persoonsgegevens worden veilig bewaard en alleen medewerkers die deze daadwerkelijk voor de uitvoering van hun werk nodig hebben, kunnen bij de gegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte examens is bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Gegevens uit de studentadministratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard.

Welke rechten heb jij?
Jouw rechten (en die van jouw ouders indien jij jonger dan 16 jaar bent) zijn in de wet vastgelegd. Jij kan op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat jouw gegevens ook bij de organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen, worden aangepast.

Je kunt ook een verzoek indienen om de verwerking van je gegevens tijdelijk te beperken of om je gegevens te laten wissen uit de systemen van Techniek College Rotterdam. Wij zullen dan beoordelen of jouw verzoek mogelijk is, rekening houdend met de wettelijke voorschriften en onze gerechtvaardigde belangen.

Tevens heb je het recht om te vragen om de gegevens die wij van jou hebben ontvangen, aan jou over te dragen of op jouw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Techniek College Rotterdam zal geen besluiten nemen over jou en jouw studieloopbaan die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Denk daarbij het analyseren van je leergedrag en leerprestaties (learning analytics). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Hoe wij cookies gebruiken bij een bezoek aan onze website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Techniek College Rotterdam gebruikt cookies met een technische functionaliteit (functionele cookies) die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen, bijvoorbeeld in de Studiewijzer,  onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies van het Amerikaanse bedrijf Google Analytics, waarmee we bijvoorbeeld kunnen zien via welke site of welk zoekpad een pagina gevonden is.

Tot slot worden op onze website ook cookies geplaatst door andere bedrijven, bijvoorbeeld door Facebook en Twitter.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je dat wilt kun je je browser dat automatisch laten doen.

De beveiliging van jouw gegevens
Techniek College Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Techniek College Rotterdam Servicedesk, telefoon 088-945 11 11, of via [email protected].

Hoe kun je ons hierover bereiken?
Techniek College Rotterdam maakt werk van voorlichting op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Wil je gebruikmaken van je bovengenoemde rechten, bijvoorbeeld om je gegevens in te zien of te verbeteren, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen bij het Servicepunt of Studenten Administratie van jouw locatie.

Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw gegevens, dan kun je altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming: [email protected].

Indien je probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens, zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.